Oportunitati de Finantare 2022 | Programe Guvernamentale cu Finantare Nerambursabila din Bugetul de Stat sau Fonduri Europene destinate IMM-urilor

Oportunitati de Finantare pentru anul 2022


Oferta Servicii 2022
Beneficiati de evaluare GRATUITĂ! privind sansele de succes
completand acest formular: https://bit.ly/InformatiiConsultanta


IMM-AGRI-FOOD 2022 – Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar – Mai | PROIECT PROCEDURĂ 13 05 2022 – ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 06 mai 2022022

4.2. Prin prezenta măsură se finanțează cererile de finanțare (formularele de înscriere) în ordinea depunerii acestora, în următoarele condiții :

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro.

c) Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, în procent de 15% din valoarea grantului solicitat.


POC 4.1.1 “Investiții în activități productive”

Update: 18.02.2022
A fost publicat Ghidul Final si poate fi consultant aici:
Ghid final POC 411 “Investiții în activități productive” 18.02.2022 | Relansare Masura 3 Covid (19..84) MFE 2021 – Acte necesare si Grila de Puntaj 4.1.1 – Ghidul solicitantului

Update: Dec. 2021

POC 4.1.1 “Investiții în activități productive”

 • 6.1. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro,
  cu respectarea prevederilor pct. 7.1.
 • 6.2. Beneficiarii măsurii sunt IMM-urile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate de mai jos:
  • — nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;
  • — nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare;
  • — nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment;
  • — sunt înființați până la data de 31.12.2018 inclusiv;
  • — au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019;
  • — se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.
  • 6.3. Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele:
   • a) scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 — 40 puncte: — ≥ 30% — 40 puncte; — ≥ 25 < 30% — 35 puncte; — ≥ 20 < 25% — 30 puncte; — ≥ 15 < 20% — 25 puncte; — ≥ 10 < 15% — 20 puncte; — ≥ 5 < 10% — 15 puncte; — < 5% — proiect respins;
   • b) investiție de minimum 20% din valoarea proiectului în condițiile de aplicabilitate ale prevederilor Anexei I din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează niciun prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu — 40 puncte: — ≥ 90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu — 40 puncte; — ≥ 80 < 90% — 35 puncte; — ≥ 70 < 80% — 30 puncte; — ≥ 60 < 70% — 25 puncte; — ≥ 50 < 60% — 20 puncte; — ≥ 40 < 50% — 15 puncte; — ≥ 30 < 40% — 10 puncte; — ≥ 20 < 30% — 5 puncte; — < 20% — proiect respins;
   • c) investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale a României, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS)/Banca Națională a României (BNR) — 5 puncte: — sold negativ — 5 puncte; — sold pozitiv — 0 puncte;
   • d) proiectul propune un produs/proces inovativ — 5 puncte: — DA — 5 puncte; — NU — 0 puncte; e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate — cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) — 10 puncte: — ≥15 –—10 puncte; — ≥10 < 15% — 5 puncte; — < 10% — 0 puncte.
   • 6.4. Acordarea finanțării se va face în ordinea depunerii proiectelor pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 70 de puncte până la epuizarea bugetului prevăzut la pct. 5 subpct. 5.2.
   • 6.5. Intensitatea ajutorului de stat din cheltuielile eligibile este de: — 95% pentru microîntreprinderi; — 90% pentru întreprinderi mici; — 85% pentru întreprinderi mijlocii.
   • 6.6. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt prezentate mai jos:
    • cheltuieli cu realizarea/achiziția de construcții;
    • cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenului;
    • cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului;
    • cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
    • cheltuieli pentru achiziția de instalații, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software;
    • active necorporale;
    • mijloace de transport electrice sau hibride2 (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială);
    • cheltuieli de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
    • cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.
  • 8.6. Beneficiarii finali sunt IMM-urile din România active în următoarele sectoare eligibile:
   • — clasa C — Industria prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
   • — clasa F — Construcții;
   • — clasa G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
   • — clasa H — Transport și depozitare;
   • — clasa I — Hoteluri și restaurante;
   • — clasa M — Activități profesionale, științifice și tehnice;
   • — clasa N — Activități de servicii administrative și de activități de servicii-suport;
   • — clasa P — Învățământ;
   • — clasa Q — Sănătate și asistență socială;
   • — clasa R — Activități de spectacole, culturale și recreative;
   • — clasa S — Alte activități de servicii.

2) Programe pentru susținerea comerțului exterior:

 1. PPE (Programul pentru promovare la export)

Va fi modificată legislația aferentă, astfel încât să fie eligibilă pentru finanțare nu doar participarea în format clasic, ci și participarea la evenimente de promovare a exportului în format virtual, să fie modernizate instrumentele deja existente și să fie introduse instrumente noi. Va fi prevăzută acceptarea în program a mai multor forme de organizare juridică a beneficiarilor. Vor fi digitalizate procesele administrative ale programului, astfel încât să fie facilitat accesul firmelor în faza de aplicare, dar și ulterior în procesul de decontare.

 • PINT (Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români)
  Începând de anul următor vor fi acceptați în acest program beneficiarii care aplică pentru participarea  la  evenimente  virtuale.  Va  fi  optimizată  platforma  digitală  de  derulare  prin automatizarea pe cât posibil a unor procese de verificare post-aplicare și mărirea bugetului pentru a putea finanța un număr mai mare de beneficiari.
 • PCER (Programul pentru cooperare româno-elvețian)

Vor fi demarate proiecte care au menirea de a continua și de a asigura sustenabilitatea Centrelor de Export înființate anterior în cadrul programului, precum și de replicare a experienței acumulate prin înființarea de centre noi și în alte regiuni ale țării. Între aceste proiecte se numără: Programul de instruire și certificare a exportatorilor în vederea însușirii cunoștințelor necesare pentru accesul la piețe, Proiectul pentru realizarea unei rețele naționale de centre de afaceri pentru export, ca un instrument de sprijin pentru exportatori și Proiectul creșterea competitivității la export a mediului de afaceri, care răspund nevoilor de dezvoltare instituțională a rețelei de sprijin pentru exportatorii români, precum și nevoilor de creștere a competitivității la export a firmelor românești. În ansamblu, PCER vizează reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, fiind implementat în România în baza Hotărârii Guvernului nr.1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian, având un număr estimat de 10.000 de IMM- uri beneficiare.

 • Program pentru investițiile mari în vederea stimulării capacității de export

Granturi pentru finanțarea investițiilor în companiile de export care antrenează un număr mare de furnizori locali, în lanțul de producție. Împrumuturi preferențiale pentru capital de lucru, cu subvenționarea 50% a ratei dobânzii. Criterii prioritare: crearea de locuri de muncă, plata la zi a taxelor și impozitelor, transfer tehnologic.

Domenii prioritare: activitate de producție în industria de medicamente și de echipamente medicale; chimică; petrochimică; alimentară; mașini și echipamente ; mașini, unelte și utilaje agricole; îngrășăminte; construcția de nave; piese auto; IT; energie.

 • Start UP Nation ediţia a III–a, Finanțarea a 10.000 de proiecte cu o sumă de 200.000 lei pe proiect, pentru stimularea antreprenoriatului și crearea de noi locuri de muncă.
 • Programul Start Up Diaspora Next Gen – susținerea cetățenilor români din diaspora care doresc să revină în țară și să deschidă o afacere cu finanțare FSE+

3) PACHETUL DE STIMULARE A PRODUCȚIEI INTERNE ȘI A LANȚURILOR DE APROVIZIONARE « FABRICAT IN ROMANIA «

 • Program pentru companiile implicate în realizarea de bunuri intermediare
 • Granturi de până la 200.000 de euro pentru companiile care realizează producție intermediară sau procesare în vederea susținerii costurilor, a diversificării ofertei, inovării și marketingului.
 • Garanții de până la 1 milion de euro/companie pentru susținerea investițiilor în diversificarea ofertei și consolidarea cotelor de piață.

4) PACHETUL DE STIMULARE ECONOMICĂ PENTRU IMM

 • Programul IMM Prod

Garanții guvernamentale de până 100% acordate companiilor, prin FNGCIMM, FGCR, pentru creșterea capacității de producție, reconversia de la intermediere la producție, finanțare investiții.

 • Program Rural INVEST

–     Garanții guvernamentale de până la 100% acordate companiilor, prin FNGCIMM, FRC și FGCR, care își localizează producția în mediul rural și urban-mic.

 • Programul IMM Prod

Garanții guvernamentale de până 100% acordate companiilor, prin FNGCIMM, FGCR, pentru creșterea capacității de producție, reconversia de la intermediere la producție, finanțare investiții.

 • Programul Garant Construct

Garanții guvernamentale acordate companiilor din Construcții, prin sistemul bancar, FNGCIMM și FRC, pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor.

 • Program Start-Up pentru studenți

Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală). Granturi de 100.000 euro. Punctaj prioritar: afaceri dezvoltate în domeniul de specializare.


5) PACHETUL DE STIMULARE ECONOMICĂ INNOVATION

 • Schemă de ajutor de stat „INNOVATION”

Deducerea a până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor cu obligația implementării efective în România.

 • Granturi pentru digitalizare și comerț online (pentru IMM)

Granturi între 50.000 și 200.000 € pentru firmele cu cifra de afaceri mai mică de 1 mil. €, pentru software certificat de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip ERP).

 • Schemă de ajutor de stat pentru retehnologizarea companiilor locale

Schemă   pentru   sprijinirea   transferului   de   tehnologie.   
Punctaj   suplimentar:   industrii exportatoare, nepoluante.


6) PACHETUL DE STIMULARE ECONOMICĂ ROMÂNIA TECH NATION

 • Programul România Tech Nation

Schemă de ajutor de stat pentru susţinerea înființării de start-up-uri cu componentă digitală în fiecare judeţ, prin acordarea unui grant de 50.000 de euro/start-up. Este necesară includerea obligatorie a componentei de educaţie, training şi mentorat, cu asigurarea unui loc în makerspace, incubator de afaceri sau accelerator local.

 • Program Women in tech

Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea femeilor antreprenor pentru deschiderea de afaceri în domeniul tehnologiei. Vor fi acordate granturi cu componentă în fiecare județ.

 • Programul Starter kit – schemă de ajutor de stat pentru asigurarea suportului pentru transformarea/transferul companiilor în era digitală prin acordarea de vouchere de digitalizare în valoare de 5000 Euro/companie.

Acțiuni suport pentru programul România Tech Nation

 • Înfiinţarea a cel puţin unui laborator de robotică şi makerspace în fiecare judeţ, în care să se asigure programe de training pentru a începe, creşte şi dezvolta o companie în domeniul digital.
 • Tech Tour Trucks – campanii de promovarea a educaţiei tech în comunităţi.
 • Tech Capital of the Year – prin care să fie desemnat un oraş drept capitală a tehnologiei în urma unui concurs în care să participe întrepinzătorii sau adminsitraţiile locale care folosesc/implementeză/desfăşoară activităţi în cele mai noi domenii ale tehnologiei şi ştiinţei;
 • Cloud first policy- strategie care vizează adoptarea de soluţii cloud pentru autorităţile publice, respectiv dotarea acestora cu instrumentele şi cunoştiinţle necesare pentru a se muta în cloud.

Finanțarea proiectelor va fi din fonduri europene.


MEAT – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

HORECA 2021 – Schema de ajutor de stat OUG 224/2020 ( temenul de depunere a exprirat! )

Procedura HORECA 24.05.2021


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

MFE 2021 Masura 3 Covid (19..84)

Relansare MFE 2021 Masura 3 Covid (19..84) – Acte necesare si Grila de Puntaj POC 4.1.1 “Investiții în activități productive”
– valoarea maximă a ajutorului pentru o afacere este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro.


MADR – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

AFIR

Important!
Dimensiunea economică a exploataţiei o puteti calcula aici:
https://so.afir.info/

Daca va incadrati cu SO-ul minim necesar accesari masurii pe care o vizati,
completati acest formular si beneficiati gratuit de o prima sedinta online pentru servicii de Asistenta si Consultanta https://bit.ly/InformatiiConsultanta


 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol

Alocare sesiune/sectorDată și oră lansare sesiuneDată și oră închidere sesiune

Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole_ (
GRILA PUNCTAJ SUBMĂSURA 4.2 – 2021 + GHIDUL SOLITANTULUI

SPRIJIN PENTRU PARTICIPAREA PENTRU PRIMA DATĂ LA SCHEMELE DE CALITATE
GHIDUL SOLICITANTULUI SUBMĂSURA 3.1 –


Oferta Servicii de consultanta 2021

 Include urmatoarele servicii:

 • A) Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare /a planului de investiții;
  + Consultanţă pentru intocmirea si depunerea documentatiei aferenta cererii de finantare
 • B) Serviciil de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).
 • C) Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
 • D) Consultanta pentru optimizare financiar-contabilia si fiscala
  + Consultanta privind Facilitatile fiscale si Oportunitatile de finantare nerambursabila in 2021

Tarife standard

– Intre 5% si 10% din Valoarea Finantarii pentru contractele incheiate inainte de data inceperii depunerilor dosarelor 
– Avans1% (minim 800 Euro) la semnarea contractului + Diferenta dupa castigarea finantarii
–––––-
Oferta este negociabila insa NU preluam Dosare Fara Plata Avansului!

Cheltuielile avansate pentru serviciile de consultanta se recupereaza din finantarea nerambursabila!
Valoarea serviciilor de consultanta pentru intocmirea documentatiei si managementul de proiect reprezinta o cheltuiala eligibila in aceeasi proportie cu restul cheltuielilor eligibile fiind in general de 5% sau pana la 10% din valoarea finantarii şi face parte din cheltuielile ce pot fi contractate anterior demarării proiectelor si ulterior rambursate în cadrul acestora.

Puteti Solicita o evaluare GRATUITĂ! privind sansele de succes completand acest formular.

https://bit.ly/InformatiiConsultanta

Mentionati cat mai detaliat cum doriti sa utilizati banii.
Consultantii nostrii va vor contacta in momentul in care se publica deschiderea aplicatiilor daca sunteti eligibil!

Telefon  0722409556 / 0720.23.95.23 ; +40) 0774.56.18.05 ; +40) 727 296 698 ( Luni – Vineri 10-19)
FB: https://www.facebook.com/consultanta.economica


Oportunitati de Finantare 2020

IMM-URI si Antreprenoriat

„ElectricUp” – program de finanțare pentru întreprinderi mici și mijlocii și domeniul HORECA – 100.000 Euro Grant 100% Nerambursabil

MICROINDUSTRIALIZARE 2020 – Programul național multianual de microindustrializare 2020

Programul COMERT 2020 – Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață 2020

FEMEIA ANTREPRENOR 2020 – Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii 2020

EMPRETEC 2020 – Program de Formare Comportament Antreprenorial – Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 2020

Mestesuguri si Artizanat 2020 – Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului 2020


Agricultura si spatiul Rural 

TINERI FERMIERI 2020 Ghidul Solicitantului sM6.1

SM 4.2 2020 – SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA /MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE Ghidul Solicitantului sM4.2 

Ghidul Solicitantului sM9.1a

Ghidul Solicitantului sM 5.1 – beneficiari privati

Ghidul Solicitantului sM5.1 – beneficiari publici

Ghidul Solicitantului sM 5.2

Ghidul Solicitantului sM 17.1

Ghidul Solicitantului Schema GBER și Schema de Minimis pt sM 4.2a

Ghidul Solicitantului sM 7.4- Varianta 2 (2019)

Anexa 2 – Model Documentatie tehnico-economica aferenta sM7.4

 

 

 

Publicitate